Jämställdhet

Jämställdhet.


Vi bemöter alla lika oavsett ålder och kön.

Pedagoger försöker bryta mot traditionella könsnormer.

I vår Förskola är leksakerna könsneutrala,och vi är noga med att påtala att det inte finns «pojk/flickleksaker»eller «pojk/flickfärger». Vi har regelbundna work-shop där vi tar upp jämställdhet mellan könen,t.ex.att kvinnor och män kan ha samma yrke. Att föräldrar inte nödvändigtvis är en kvinna och en man,utan kan vara två kvinnor,eller två män. Pedagoger har regelbundna diskussioner och reflektioner kring genusfrågor. Vi är medvetna om att många svenska barnböcker är skrivna utifrån traditionella könsmönster,och ser till att vi även har,samt lånar, böcker med mer jämställt innehåll.

Och vi är stolta över att vi i vår Förskola bryter mot normen genom att vi är övervägande män i vårt arbetslag. Det mot bakgrund att arbetslagen i svenska kommunala förskolor fortfarande endast består av 3 % män.


Kika gärna in på vår facebook sida.