Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete


Förskolans kvalitet dokumentras kontinuerligt och systematiskt.Vi följer upp barnens utveckling och lärande genom dokumentation och analys. Vi dokumenterar barnens utforskande,deras frågor,tar till vara deras erfarenheter och engagemang,samt dokumenterar hur barnens kunnande förändras över tid.


Syftet med arbetslagets utvärdering är att få kunskap om hur Förskolans kvalitet,dvs.verksamhetens organisation,innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla arbetsprocesser,kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med Förskolans mål,vilka åtgärder som behövs vidare för att utveckling,lärande,trivsel i gruppen,ska ske.

Det är analyserna i vårt kvalitetsarbete som pekar ut väsentliga utvecklingsområden.

All form av utvärdering utgår från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärderingen-


I vår Förskola ges barnen delaktighet genom att vi samlar gruppen och diskuterar/gör återkoppling i barnens dokumentation,projektarbeten med mera.


På höstens föräldramöte ges föräldrar möjlighet att ta del av förskolans kvalitetsarbete/resultat och analys.


Kika gärna in på vår facebook sida.