Pedagoger och Pedagogik

Pedagoger och pedagogik.


Vi utgår från varje barns behov och ser kompetensen hos varje individ.

Vår ambition är att vara medupptäckande och engagerade pedagoger som arbetar för att barnen ska känna tilltro till sin egen förmåga,och även att barn lär av varandra. Vi ser kamratstödjande undervisning som en resurs i varje lärande situation,och uppmuntrar barnen att dela med sig av sina kunskaper och färdigheter.

Vi ser det som viktigt att ständigt granska vilka positioner vi ger barnen,samt vilka positioner barnen tar,samt tilldelas,i samspelet med varandra och med oss pedagoger.

Vår intention är att möta barnens nyfikenhet och intressen genom att ta till vara den dynamik som skapas mellan lek och lärande i såväl vardagens rutinsituationer,som i mer styrda aktiviteter så som projektarbeten och/eller aktiviteter innehållande t.ex.skolförberdande ämnen som tidig-skriv och läs,språk,matematik,teknik,naturkunskap med mera.


Läroplanen är ett av våra styrdokument,och den är ett stöd i arbetet med barnens utveckling och lärande,samt genomsyrar hela vår verksamhet. Läroplanen ska vara synlig och vi återkopplar ständigt till den genom att använda oss av läroplansmål i både arbetet med pedagogisk dokumentation,samt i reflektion i arbetslaget.


Pedagoger:


I vår Förskola ser vi det som en tillgång att vi har olik yrkesutbildning och erfarenehet, vilket gör att yrkesetiken ständigt synliggörs och diskuteras i arbetslaget.


Vi har ett genusmedvetet arbetssätt och är medvetna om den mängd stereotypiska normer som styr i vårt samhälle. I ett land och en tid där jämställdhet och mångfald utgör en av politikens allra viktigaste ståndpunkter-ter det sig märkligt att endast tre procent av svenska kommunala förskolors personal,utgörs av män.

Därför ser vi det som både viktigt och glädjande att just vår Förskola kan presentera övervägande män som arbetar i ett yrke där kvinnor oftast är överrepresenterade.


             Jane Roghe

Jane Roghe

är grundare av förskolan Solskenet samt förskolechef för verksamheten. Jane är utbildad förskollärare och lärare mot grundskola. Som andraspråkslärare har Jane behörighet att undervisa på Komvux, sameskolan samt vissa ämnen i gymnasiet. Under vårterminen 2012 skrev hon en C uppsats vid Stockholms universitet i samband med sin lärarutbildning. Uppsatsen handlar om pojkars läs och skriftspråkliga inlärning med hjälp av deras populärkulturella intressen. Också ett bra exempel på hur projekten på förskolan kan se ut. Uppsatsen ligger under fliken Dokument.

Jane har mer än 25 års erfarenhet inom förskoleverksamhet,och har beprövade erfarenheter av aktionsforskning i egen praktik. Något som gör att verksamheten är under ständig förnyelse och utveckling. Jane är utbildad handledare för lärarstudenter vid Stockholms universitet, vilket är en tillgång i arbetet med vägledning och fortbildning i arbetslaget.


Dan Roghe

Dan Roghe

arbetar från och med höstterminen 2017,heltid i Förskolan. Dan har tidigare pedagogisk erfarenhet från arbete som lärare vid högstadie-samt högskola. Dan har även lång yrkeserfarenhet inom teknik, och ansvarar för Förskolans teknik-naturkunskapsorienterade aktiviteter. Dan har även arbetat som yrkesmusiker,och det ger förutsättningar för ett utvecklande av Förskolans musikaliska aktiviteter.

 

 

Kika gärna in på vår facebook sida.