Riktlinjer

 

 

 

 

 

Förskolan Solskenets

RIKTLINJER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Innehållsförteckning

1 Huvudmans ansvar………………………………………………………………………………….2

Förskolechefs ansvar……………………………………………………………………………………..2

 

2 Systematiskt kvalitetsarbete……………………………………………………………………3

Uppdrag och mål……………………………………………………………………………………………3

Tyresö kommuns blanketter…………………………………………………………………………..3

Förskolans öppetider……………………………………………………………………………………..3

 

3 Barnens vistelsetid……………………………………………………………………………………4

Förändring av vistelsetid…………………………………………………………………………………4

Barn till föräldralediga…………………………………………………………………………………….4

Ansökan om avsteg…………………………………………………………………………………………4

Jul-och sommarlovsvistelse…………………………………………………………………………….4

 

4 Hämtning och lämning………………………………………………………………………………5

Utvecklingssamtal, utvecklingsplaner………………………………………………………………5

Information till barn och vårdnadshavare………………………………………………………..5

Plan mot kränkande behandling……………………………………………………………………….5

Rutiner för synpunkt-och klagomålshantering………………………………………………….5

 

5 Förskolans arbete med integritetspolicy…………………………………………………….6

Tystnadsplikt…………………………………………………………………………………………………….6

Uppsägning av plats………………………………………………………………………………………….6

Övriga riktlinjer…………………………………………………………………………………………………6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           1

 

Huvudmans ansvar

Förskolan är den första skolform som barn möter, vilket gör att förskolan får en betydande roll som ingång till barnets livslånga lärandet.

I en enskild förskola kan huvudman och förskolechef vara samma person, vilket det är I förskolan Solskenet.

Huvudman ansvarar för att utbildningen i förskolan genomförs i enlighet med styrdokumenten. Läroplanen är utgångspunkten för allt kvalitetsarbete. Det är förskolans kvalitet som kontinuerligt och systematiskt ska dokumenteras och följas upp.

 

I läroplanen tydliggörs att det inte är det enskilda barnets prestationer som ska bedömas. Det som ska ligga till grund för bedömning av förskolans måluppfyllelse är enligt läroplanen hur förskolan har tillgodosett barnens möjligheter till att utvecklas och lära, dvs hur förskolan bidragit till ett förändrat kunnande hos barnen som grupp.

 

Huvudman måste har ett system för kvalitetsarbete där måluppfyllelse följs upp.

Läroplanens mål samt vilka resultat som ska följas upp måste vara tydliga.

Huvudmans prioritering och förtydligande av mål för uppföljning ska utgå från en analys av utvecklingsbehov i förskolan.

 

Förskolechef ansvarar för

Skapa en gemensam förståelse för förskolans uppdrag och hur förskolan ska genomföra det.

Förskolechef skal leda mot målen genom att  analysera och bedöma vilka utvecklingsbehov som finns i verksamheten tillsammans med personalen.

Förskolechef ska leda och samordna förskolans verksamhet, samt ansvara för den inre organisationen. Förskolechef samtalar med personalen om verksamheten, arbetar dagligen i barngruppen och har därmed god kännedom om den pedagogiska verksamheten.

Förskolechef leder det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolechef ger personalen utrymme att planera, reflektera diskutera pedagogiska frågor.

 

Förskolechef ansvarar bland annat för

 

 • Att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

 

 • Att verksamheten i sin helhet, dvs dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas.

 

 • Att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.

 

Förskolechef ansvarar för att föräldrar får information om förskolans mål och arbetssätt.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                        2

                                                                                                                                                            

Systematiskt kvalitetsarbete

Uppdrag och mål

En förutsättning för att komma vidare i kvalitetsarbetet är att alla involverade förstår och har en gemensam tolkning av det nationella uppdraget som gäller för verksamheten.

Frågor i fokus är: Vilket är vårt uppdrag enligt skollag och läroplan, och vilka kunskaper och färdigheter ska barnen få möjlighet att utveckla?

Enligt Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete bör huvudmannen skapa tydliga rutiner för kvalitetsarbetet.

 

Rutiner som befrämjar en systematik i huvudmannens kvalitetsarbete kan utformas som en årscykel, där varje moment är klarlagt och är samordnad med förskolans tidsschema för bland annat budgetberedning samt hur enheternas kvalitetsarbete ska tas tillvara. Rutinerna säkrar att samma områden är fokus både för personalen och på huvudmannanivå och att dokumentationen sker på ett sådant sätt att enheternas bedömningar inom varje område lätt kan jämföras och samordnas.

Frågor som är viktiga att diskutera inom arbetslaget är:

 

Var är vi?

Måluppfyllelsen inom de områden huvudmannen följt upp och utvärderat för att få en nulägesbild av verksamhetens kvalitet och likvärdighet.

Vart ska vi?

Analys av faktorer som påverkat måluppfyllelsen och av förbättringsbehov.

Prioriterade områden för förbättringsinsatser för att uppnå de nationella målen.

Hur gör vi?

Planering av förbättringsinsatser inom prioriterade områden där förväntade effekter, tidsplan och ansvarsfördelning samt former för utvärdering framgår.

Hur blev det?

Jämförelse med förväntad effekt av respektive förbättringsinsats.

Lärdomar som grund för långsiktig säkring eller som utgångspunkt för förnyade insatser.

 

Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet, som ska dokumenteras, är att synligöra arbetsprocesser för personal, vårdnadshavare, barn, huvudman, tillsynsmyndighet, och därmed ge förutsättningar för och möjliggöra en utveckling av förskolan.  Förskolans kvalitetsarbete synliggörs för vårdnadshavare på höstens föräldramöte samt på  förskolans  hemsida.

 

Tyresö kommun

Beträffande vårdnadsbidrag, olycksfallsförsäkring, blanketter vid olycksfall/skada, förskoleavgift kan vårdnadshavare gå in på Tyresö kommuns hemsida och läsa regler samt ladda ner blanketter. Www.tyreso.se/forskola

Förskolans öppetider

Förskolan Solskenet har öppet alla helgfria vardagar, julafton, nyårsafton och midsommarafton undantagna. Förskolan har öppet må-to 06:30-17:00 och fre 06:30-16:00.

Förskolan stänger 14:00 dag före Afton, samt två planeringsdagar per termin för personalutbildning, enstaka klämdagar och semesterstänger v 27,28,29 och 30 (juli månad).

                                                                                                                                                                   3

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                 Barnens vistelsetid

Förskola erbjuds till barn när vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Vårdnadshavare som har semester eller ledigt får inte nyttja förskolan till sina barn när de är lediga.

 

Förändring av vistelsetid

Platsinnehavare är skyldig att registrera eventuell förändring av barnets vistelsetid via E-portalen, Tyresö kommun. Till exempel vid föräldraledighet, arbetslöshet med mera. Alla schemaändringar ska göras minst tre veckor innan nya schemat träder i kraft.

 

Barn till föräldralediga

En enskild förskola ska erbjuda barn till föräldralediga som lägst 15 timmars omsorg per vecka. I förskolan Solskenet erbjuds barn till föräldralediga 24 timmars vistelsetid per vecka.

Förskolechef fattar beslut om förskolans inre organisation, vilket även innefattar beslut om när de barn som går 24 per vecka kan förlägga sin vistelsetid.

Vid föräldraledighet får barnet gå i förskolan enligt tidigare schema, två veckor efter det nya syskonets födelse. Därefter går barnet ner till 24 timmar. Vid flerbarnsfödelse eller vid förlossning med komplikationer, exempelvis kejsarsnitt, erbjuder förskolan barnet att gå enligt tidigare schema högst fyra veckor innan barnet går ner till 24 timmar per vecka.

 

Ansökan om avsteg

Vid ansökan om avsteg/dispens, dvs utökad tid för barn som går maximalt 24 timmar per vecka, är det förskolechef som i samråd med övrig personal, som styrker eller ger avslag på ansökan. Orsak till beviljande eller avslag, vägs alltid mot skollag, skäligt behov, eventuellt intyg från psykolog etc, samt verksamhetens ramfaktorer, såsom barngruppens storlek, de övriga barnens schema, personals arbetsvillkor med mera.

 

Jul-och sommarlovsvistelse

Önskar vårdnadshavare till barn mellan 3-5 år, som går maximalt 24 timmar per vecka i förskolan, att barnet går i förskola 15 timmar per vecka under jul-sommarlov (om förskolan har öppet) debiterar kommunen avgift för halv plats för hel påbörjad månad.

                                                                                                                                                           

 

Hämtning och lämning

Om någon anna person än vårdnadshavare ska lämna eller hämta barnet i förskolan, ska vårdnadshavare alltid informera förskolans personal om vem som kommer.

 

Utvecklingssamtal- utvecklingsplan

Vårdnadshavare erbjuds ett utvecklingssamtal per år. En skriftlig utvecklingsplan utfärdas årligen på varje barn. För barn i behov av stöd, tillfälligt, kort-eller långvarigt, upprättas alltid en handlingsplan i samråd med vårdnadshavare.  Denna handlingsplan ska kontinuerligt följas upp och diskuteras i förskolans arbetslag, samt med barnets vårdnadshavare.

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                4

Information till barn och vårdnadshavare

Förskolan har en hemsida www.forskolansolskenet.se Där förskolans mål och styrdokument, riktlinjer samt övrig dokumentation finns tillgänglig. På hemsidan, samt på förskolans facebooksida lägger förskolans personal information om dagens lunch, förskolans aktiviteter/projektarbete med mera. Förskolan mejlar veckobrev till vårdnadshavare med information och beskrivning av veckan som gått. I förskolans hall finns en förslagslåda där vårdnadshavare uppmuntras lämna förslag och tips på aktiviteter, projektarbete, matrecept med mera. Förskolan har veckomöten där barnens åsikter och tankar kring verksamheten tas till vara. Förskolans facbooksida samt väggdokumentation, barnens portfolion, används som bildstöd på veckomöten. Varje år får barnen ett eget fotoalbum med fotografier som visar på barnens vardag i förskolan under året. Materialet i albumet kopplas till förskolans läroplansmål. I förskolans lokaler finns väggdokumentation som visar på förskolans olika projektarbeten, även de kopplade till läroplan och styrdokument.

 

Plan mot kränkande behandling

Var och en som arbetar inom förskolan ska främja de mänskliga rättigheterna och motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering. Förskolans plan mot kränkande behandling finns publicerad på förskolans hemsida samt ligger synlig i förskolans lokaler.

Förskolechef ansvarar för att eventuella åtgärder som satts in under det gångna året följs upp och utvärderas, samt att planen mot kränkande behandling revideras i början på varje läsår.

 

Rutiner för synpunkt-och klagomålshantering

Synpunkter på verksamheten bör framföras direkt till personal eller förskolechef. Klagomål, vare sig de framförs skriftligt eller muntligt, dokumenteras alltid skriftligt. Det för att kunna behandla och utreda klagomålet/synpunkter korrekt. Rutiner finns i  klagomål/synpunktsdokument som finns tillgänglig i förskolans lokal.

Det finns även såklart möjlighet för vårdnadshavare att lämna synpunkter/klagomål på förskolan till Tyresö kommun.

 

 

Arbete med integritetspolicy /förebyggande arbete mot kränkande behandling

I förskolan arbetar vi kontinuerligt med FNs barnkonvention, kompis sol, trivselregler, genusfrågor, samt Rädda Barnens material Stopp Min Kropp, som är ett verktyg som syftar till att stödja pedagoger i förskolans integritetspolicyarbete.

 

                                                                                                                                                                                                                                    Tystnadsplikt

Alla personal i förskolan omfattas av tystnadsplikt. Tystnadsplikt innefattar information som har med barnets personliga förhållanden att göra.

 

I praktiken innebär tystnadsplikten:

 • Att pedagoger och övrig personal varken får lämna ut sekretessbelagda uppgifter eller information om barnet eller familjens enskilda förhållande till utomstående.

 

                                                                                                                                                     5

 • Omfattar både uppgifter som man pratar om muntligen och sådana som finns
 • nedtecknade i dokument.
 • Skall även beaktas efter det att anställningen upphört.

 

Samverkan och anmälan till socialtjänst

Vid misstanke om att ett barn far illa har förskolans personal skyldighet att anmäla till socialnämnden. Förskolan har samverkan med socialnämnd och kan vid behov ta kontakt I syftet att få rådgivning och hjälp i frågor som rör ett barn. Rådgivning sker alltid i samråd med vårdnadshavare.

Turordningsregler

Intagningsregler

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning

 

Barn med syskon folkbokförda i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.

Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

 

Uppsägning av plats

Platsinnehavare är skyldig att registrera uppsägning av sitt barns plats via E-portalen www.tyreso.se/forskola. Förskolan har en månads uppsägningstid.

 

Viktigt 

För vårdnadshavare med delad vårdnad, ska båda föräldrar säga upp barnets plats.

 

Övriga riktlinjer

 • På Solskenet registrerar vårdnadshavare sitt barns omsorgsschema genom att mejla info@forskolansolskenet.se eller genom att lämna ett skriftligt schema till förskolans pedagoger.

 

 • Vårdnadshavare sjukanmäler sitt barn genom att mejla till info@forskolansolskenet.se eller genom att ringa till förskolans fasta telefon 08-798 70 17.
 • Vårdnadshavare ansvarar för att uppdatera sina kontaktuppgifter, t.ex lämna uppgifter om nytt telefonnummer,till förskolan.

 

 • Förskolan skickar fortlöpande ut information om pedagogisk planering,projekt, kalendarium med mera.

 

 

 • Matsedel finns synlig i förskolans hall samt på förskolans öppna facebooksida.

 

Förskolans sjukdomspolicyregler samt övrig information finns tillgänglig på förskolans hemsida www.forskolansolskenet.se

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kika gärna in på vår facebook sida.