Teknik och Naturkunskap

Teknik-Naturkunskap


I Förskolan lär sig barnen naturvetenskap och teknik genom lek och aktiviteter. Teknik i Förskolan handlar om att synliggöra tekniken i vardagen och göra den begriplig för barnen. Genom att vi pedagoger är medforskande vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet för att själva undersöka och utforska. Vi önskar att ta till vara och även utmana barnens naturliga intresse för att forska och finna svar på frågor. Barnen lär sig att beskriva,mäta,jämföra samt upptäcka likheter och skillnader. Barns utveckling och lärande är en ständigt pågående process.

Naturvetenskap och teknik ska kännas som ett naturligt inslag i vardagen.

Naturvetenskap förklarar vår omvärld,och det är samma värld som barn i förskoleåldern utvecklas och leker i. Att utgå från barnens vardagsvärld i arbetet med naturvetenskap,skapar en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp.Barn är fyllda av nyfikenhet,de är kreativa och funderar kring naturfenomen,ställer frågor och söker svar på frågorna. BARN VILL EXPERIMENTERA,HITTA PROBLEM OCH LÖSA DEM. För att barn ska förstå hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda,måste de själva få undersöka och se resultat. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger,och nya resultat kan alltid jämföras med något annat. Detta leder så småningom till sådana kunskaper hos barnet att det kan ställa en hypotes och testa den själv. Det görs med en eller flera kamrater,samt med läraren i Förskolan. Att som barn få bekanta sig med de vetenskapliga orden,underlättar för framtiden i skolan eftersom begreppen kommer att kännas som ett naturligt inslag i barnens vardag efter det att de själva experimenterat och undersökt tillsammans.

Barn måste gripa för att begripa, är ett uttryck som vi ofta använder i vår Förskola.
Kika gärna in på vår facebook sida.